Allmänna villkor

Allmänna villkor

Index:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Kontraktet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kundernas skyldigheter i händelse av återkallelse

Artikel 8 - Kunder som utnyttjar sin ångerrätt och de kostnader som detta medför

Artikel 9 - Aktörernas skyldigheter i händelse av återkallelse

Artikel 10 - Förhindrande av ångerrätt

Artikel 11 - Priset 

Artikel 12 - Uppfyllande av kontraktet och extra garanti

Artikel 13 - Leverans och genomförande

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Kompletterande eller andra bestämmelser

 


Artikel 1 - Definitioner

Följande definitioner gäller i dessa villkor:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där en konsument skaffar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster via ett distansavtal, och en näringsidkare eller en tredje part levererar dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i enlighet med ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
 1. Ångerfristen: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 1. Konsument: en fysisk person vars handlingar inte utförs i syfte att uppnå mål som rör handel, yrke eller affärsverksamhet;
 1. Day: kalenderdag;
 1. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;
 1. Transaktion med längre löptid: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där skyldigheten att leverera och/eller köpa är spridd över en viss tidsperiod;
 1. Hållbart medium: varje medel - inklusive e-post - som gör det möjligt för en konsument eller näringsidkare att lagra information som personligen är riktad till honom eller henne på ett sätt som underlättar framtida användning eller konsultation av informationen under en period som är förenlig med det syfte som informationen är avsedd för, och som underlättar oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 1. Rätt till ångerrätt: Möjlighet för en konsument att avstå från ett distansavtal inom ångerfristen;
 1. Handlare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 1. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system som organiseras för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distanskommunikation helt eller delvis används fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 1. Modellblankett för ångerrätt: den europeiska modellblankett för ångerrätt som ingår i bilaga I till dessa villkor. Näringsidkaren är inte skyldig att tillhandahålla bilaga I om konsumenten inte har någon ångerrätt i fråga om sin beställning;
 1. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att kommunicera om näringsidkarens erbjudande och ingå ett avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.

 

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

The Polar Company B.V.

Registrerad adress: 

Blasiusstraat 55-C

1091CL Amsterdam

Nederländerna

Kontorsadress, om den skiljer sig från den registrerade adressen;

Queen Wilhelmina Street 2-4

1062 HK Amsterdam

Telefonnummer och klockslag då näringsidkaren kan nås per telefon: 

Måndag till fredag. Från 9 till 17: +31 85 808 8243

E-postadress: hallo@thepolarcompany.com

Handelskammarens nummer: 77389085

Momsregistreringsnummer: NL860992548B01

Om näringsidkarens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem: uppgifter om tillsynsmyndigheten.

 Ska näringsidkaren utöva ett reglerat yrke?

- den yrkessammanslutning eller organisation som han är ansluten till;

- yrkestiteln, den stad i EU eller EES där den beviljades;

- En hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner om var och hur man kan få tillgång till dessa yrkesregler.

 

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från en näringsidkare och för varje distansavtal som har ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument.
 1. Innan ett distansavtal ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange på vilket sätt de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i näringsidkarens lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 1. Om distansavtalet ingås elektroniskt ska konsumenten, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, få texten till dessa allmänna villkor elektroniskt, på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran ska skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 1. I de fall där särskilda produkt- eller tjänstebaserade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje stycket analogt, och konsumenten kan alltid åberopa det tillämpliga villkor som är mest förmånligt för honom eller henne i händelse av oförenliga allmänna villkor.

 

 Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 1. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehållet och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder sig av illustrationer ska dessa vara en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Näringsidkaren är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 1. Varje erbjudande innehåller information som gör det klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till accept av erbjudandet.

 

Artikel 5 - Kontraktet

 1. Avtalet kommer att ingås, med förbehåll för vad som föreskrivs i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts.
 1. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge som detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren.
 1. Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 1. Näringsidkaren får - inom lagstadgade ramar - få information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om denna forskning ger näringsidkaren goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att motiverat avvisa en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för dess genomförande.
 1. Näringsidkaren ska senast vid leverans av en vara, en tjänst eller ett digitalt innehåll skicka följande information till en konsument, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt varaktigt medium:

 

En kontorsadress till näringsidkarens affärslokal där konsumenten kan lämna in klagomål;

 a. De villkor under vilka konsumenten kan använda sig av ångerrätten och hur han eller hon ska göra det, eller en tydlig förklaring om att konsumenten inte kan utnyttja ångerrätten;

b. Information om garantier och befintlig service efter försäljningen;

c. priset, inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, leveranskostnaderna i den mån de är tillämpliga och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;

d. Kraven för uppsägning av kontraktet, om kontraktets löptid överstiger ett år eller om det är tillsvidare; 

e. Om konsumenten har en ångerrätt, en förlaga till blankett för ångerrätt.

 

 1. Om avtalet har en längre löptid gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.

  

Artikel 6 - Ångerrätt

 Vid leverans av produkter

 1. Vid köp av produkter har konsumenten rätt att häva avtalet utan att ange skäl under en period av minst 14 dagar. Näringsidkaren får fråga konsumenten om orsaken till upplösningen, men konsumenten är inte skyldig att ange orsaken. 
 1. Den period som anges i punkt. 1 börjar dagen efter det att produkten togs emot av konsumenten, eller av en tredje part som utsetts av konsumenten och som inte är transportör, eller:


 1. Om konsumenten har beställt flera produkter: den dag då konsumenten eller en tredje part

 

som utsetts av konsumenten, fick den sista produkten. Näringsidkaren får vägra en enda beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att han tydligt informerat konsumenten om detta före beställningen.

 

 1. Om leveransen av en produkt omfattar olika leveranser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av konsumenten utsedd tredje part, tog emot den sista leveransen eller den sista delen;
 1. Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av konsumenten utsedd tredje part, mottog den sista produkten.

 

Vid leverans av tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium:

 

 1. En konsument har rätt att utan att ange skäl häva ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium under en period av minst fjorton dagar. Näringsidkaren får fråga konsumenten om orsaken till upplösningen, men konsumenten är inte skyldig att ange orsaken.
 1. Den period som anges i punkt. 3 börjar gälla dagen efter det att avtalet ingåtts.


Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium om konsumenten inte har informerats om ångerrätten:

 

 1. Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den lagstadgade obligatoriska informationen om ångerrätten eller om förlagan inte har tillhandahållits, upphör ångerfristen tolv månader efter utgången av den ursprungligen fastställda ångerfristen enligt de föregående punkterna i denna artikel.
 1. Om näringsidkaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader från den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick informationen.

 

Artikel 7 - Konsumenternas skyldigheter under ångerfristen

 1. Under ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han får endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bedöma produktens art, egenskaper och effektivitet. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 1. Konsumenten är endast ansvarig för den devalvering av produkten som är en följd av att han eller hon har hanterat produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt punkt 2. 1.
 1. Konsumenten är inte ansvarig för produktens värdeminskning om näringsidkaren inte har gett honom all lagstadgad obligatorisk information om ångerrätten innan avtalet ingicks.

 

Artikel 8 - Konsumenter som utnyttjar sin ångerrätt och de kostnader som detta medför

 

 1. En konsument som vill utöva sin ångerrätt ska underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen, med hjälp av förlagan till blankett för ångerrätt eller på annat otvetydigt sätt.
 1. Så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter den dag då den rapportering som avses i punkt. 1, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till (en företrädare för) näringsidkaren. Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit tidsfristen för återlämnande av varor om han eller hon skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 1. Konsumenten returnerar produkten med alla relevanta tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och i originalförpackning och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren har tillhandahållit.
 1. Risken och bevisbördan för att utöva ångerrätten korrekt och i tid ligger på konsumenten.
 1. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har förklarat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om näringsidkaren visar att han eller hon är villig att själv stå för dessa kostnader, ska konsumenten inte vara skyldig att stå för kostnaderna för återlämnande av varor. 
 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att först uttryckligen ha begärt att den tillhandahållna tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte är förberedd för försäljning ska utföras i en begränsad volym eller en viss kvantitet under ångerperioden, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren en summa pengar som motsvarar den andel av avtalet som näringsidkaren har uppfyllt vid tidpunkten för ångerrätten, jämfört med om han eller hon hade uppfyllt avtalet helt och hållet. 
 1. Konsumenten ska inte bära några kostnader för att genomföra tjänster eller tillhandahålla vatten, gas eller el som inte är förberedda för försäljning - i en begränsad volym eller kvantitet - eller för att leverera centralvärme i staden, om:

 a. näringsidkaren inte har gett konsumenten den lagstadgade obligatoriska informationen om ångerrätten, de kostnader som ska betalas i händelse av ångerrätt eller förlagan till formuläret för ångerrätt, eller:

 b. konsumenten inte uttryckligen har begärt att tjänsten ska börja genomföras eller att gas, vatten, el eller fjärrvärme ska levereras under ångerperioden.

 

 1. Konsumenten ska inte bära några kostnader för hela eller delar av tillhandahållandet av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om:

 a. Han har före leveransen inte uttryckligen samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen;

 b. han inte erkände att han hade förlorat sin ångerrätt när han gav sitt tillstånd, eller

 c. näringsidkaren försummade att bekräfta konsumentens uttalande.

 

 1. Om en konsument utövar sin ångerrätt, ska alla tilläggsavtal upplösas rättsligt.

 

Artikel 9 - Aktörernas skyldigheter i händelse av återkallelse 

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för en konsument att deklarera sitt ångerrätt på elektronisk väg, ska näringsidkaren efter att ha mottagit en sådan deklaration skicka en omedelbar bekräftelse på mottagandet.
 1. Näringsidkaren ersätter konsumenten omedelbart med alla betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren tog ut för den returnerade produkten, dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten anmälde ångerrätten. Utom i de fall då näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten kan näringsidkaren skjuta upp återbetalningen tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vad som inträffar först.
 1. För varje återbetalning ska näringsidkaren använda samma betalningsmetod som konsumenten ursprungligen använde, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Ersättningen är kostnadsfri för konsumenten.
 1. Om konsumenten har valt ett dyrt leveranssätt framför det billigaste standardleveranssättet behöver näringsidkaren inte återbetala merkostnaderna för det dyrare sättet.

 

Artikel 10 - Förhindrande av ångerrätt

Näringsidkaren kan utesluta ångerrätten för följande produkter och tjänster, men endast om näringsidkaren har angett detta tydligt i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 1. Kontrakt som ingås vid en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där en näringsidkare erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster på en auktion under ledning av en auktionsförrättare och där den vinnande köparen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 1. Tjänsteavtal, efter det att tjänsten är helt avslutad, men endast om:

 

 1. genomförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och

 

 1. konsumenten förklarade att han eller hon hade förlorat sin ångerrätt så snart näringsidkaren hade fullgjort avtalet i sin helhet;

 

 1. Paketresor, semesterpaket och paketresor som avses i artikel 7:500 BW och avtal om persontransporter;
 1. Tjänsteavtal som ger tillgång till logi, om avtalet redan föreskriver ett visst datum eller en viss period för genomförandet och annat än för logi, transport av varor, biluthyrning och catering;
 1. Avtal om fritidsaktiviteter, om det i avtalet redan föreskrivs ett visst datum eller en viss period för genomförandet;
 1. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkats på grundval av konsumentens specifika val eller beslut, eller som tydligt är avsedda för en specifik person;
 1. Produkter som är utsatta för snabb förruttnelse eller med begränsad hållbarhet;
 1. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl är olämpliga att återlämna och vars försegling har brutits efter leveransen;
 1. Produkter som på grund av sin beskaffenhet oåterkalleligt har blandats med andra produkter;
 1. Alkoholhaltiga drycker vars pris överenskoms när avtalet ingicks, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på marknadsfluktuationer som näringsidkaren inte har något inflytande över;
 1. Förseglade ljud-/videoinspelningar och datorutrustning vars försegling har brutits efter leveransen;
 1. Tidningar och tidskrifter, utom prenumerationer; 
 1. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett materiellt medium, men endast om:

 

 1. leveransen påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och

 

 1. konsumenten förklarade att detta innebar att han förlorade sin ångerrätt.


Artikel 11 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar i momstullar.
 1. I motsats till föregående punkt får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser i de fall då dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över. Erbjudandet måste hänvisa till denna koppling till fluktuationer och till det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser.
 1. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 1. Prishöjningar mer än tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om näringsidkaren har angivit detta och:

 

 1. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller

 

 1. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

 

 1. De priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster inkluderar moms.

 

Artikel 12 - Uppfyllande av kontraktet och extra garanti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i anbudet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om det har avtalats garanterar näringsidkaren också att produkten lämpar sig för annan än normal användning. 
 1. Ett extra garantiarrangemang som erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheter och krav som en konsument kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 1. En extra garanti definieras som varje åtagande från en näringsidkare, hans leverantör, importör eller tillverkare som ger konsumenten rättigheter eller anspråk utöver dem som föreskrivs i lag, för det fall att han eller hon inte uppfyller sin del av avtalet.

 

Artikel 13 - Försörjning och genomförande

 1. Näringsidkaren ska iaktta största möjliga försiktighet när han eller hon tar emot och genomför beställningar av produkter och när han eller hon bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 1. Leveransplatsen anses vara den adress som konsumenten meddelar företaget.
 1. Med hänsyn till det som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att genomföra accepterade beställningar med effektiv snabbhet, dock senast inom 30 dagar, om inte en annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast delvis, ska konsumenten informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuellt skadestånd.
 1. Efter upplösning i enlighet med föregående punkt ska näringsidkaren omedelbart återbetala konsumenten det belopp som denne har betalat. 
 1. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på näringsidkaren fram till den tidpunkt då produkten levereras till konsumenten eller en företrädare som konsumenten tidigare utsett och meddelat näringsidkaren, såvida inte detta uttryckligen har avtalats på annat sätt.

 

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning

 

Uppsägning

 1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster vid slutet av den fasta löptiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 1. När det gäller avtal enligt de två första punkterna kan konsumenten:

 

- säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

- avsluta dem på samma sätt som när de avslutades;

- alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som gäller för näringsidkaren.

 

Förlängning

 1. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 1. Med avvikelse från vad som anges i föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd period som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. 
 1. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och, när det gäller ett avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter som sker regelbundet men mindre än en gång per månad, en period som inte överstiger tre månader.
 1. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans, som introduktion, av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (provabonnemang eller introduktionsabonnemang) kommer inte att förlängas automatiskt och kommer automatiskt att upphöra vid provperiodens eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet 

 1. Om den fasta löptiden för ett avtal är längre än ett år har konsumenten efter ett år alltid rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa kräver att en förtida uppsägning av avtalet skulle vara oacceptabel.

 

 Artikel 15 - Betalning

 1. Om inget annat datum anges i avtalet eller i de kompletterande villkoren ska de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat löpa eller, om ingen ångerfrist har fastställts, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna 14-dagarsperiod att löpa dagen efter det att konsumenten fick bekräftelse på avtalet.
 1. Vid försäljning av produkter till konsumenter får det i de allmänna villkoren aldrig föreskrivas en förskottsbetalning på mer än 50 %. Om förskottsbetalning har avtalats kan konsumenten inte åberopa några som helst rättigheter när det gäller genomförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts. 
 1. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts.
 1. Om en konsument underlåter att fullgöra sin betalningsskyldighet i god tid, efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om den sena betalningen, har konsumenten 14 dagar på sig att fullgöra sin betalningsskyldighet; om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod ska lagstadgad ränta betalas på det utestående beloppet och näringsidkaren har rätt att ta ut skäliga utomrättsliga inkassokostnader som han har ådragit sig. Dessa indrivningskostnader uppgår till högst: 15 % av obetalda belopp upp till 2 500 euro, 10 % över 2 500 euro och 5 % över 5 000 euro, med ett minimibelopp på 40 euro. Näringsidkaren kan göra avvikelser från dessa summor och procentsatser som är fördelaktiga för konsumenten.


Artikel 16 - Klagomålsförfarandet 

 1. Näringsidkaren tillhandahåller ett klagomålsförfarande som har fått tillräcklig publicitet och kommer att behandla ett klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 1. En konsument som har upptäckt brister i genomförandet av ett avtal ska utan dröjsmål, i sin helhet och med tydliga beskrivningar, framföra eventuella klagomål till näringsidkaren.
 1. Klagomål som lämnas in till näringsidkaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om man räknar med att ett klagomål kommer att kräva en längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar, bekräfta mottagandet och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar. 
 1. Konsumenten ska ge näringsidkaren en tidsfrist på minst fyra veckor för att lösa klagomålet i gemensamt samråd. Efter denna tidsperiod blir klagomålet en tvist som omfattas av systemet för tvistlösning.

 

Artikel 17 - Tvister

 1. Avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument och som omfattas av dessa allmänna villkor omfattas endast av nederländsk lag.

  

Artikel 18 - Kompletterande eller andra bestämmelser

Ytterligare villkor eller villkor som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

 

Tillägg I: Förlaga till blankett för ångerrätt

Förlaga till blankett för ångerrätt 

(Denna blankett ska endast fyllas i och skickas tillbaka om du vill häva avtalet).


- Till:       [näringsidkarens namn]

[näringsidkarens geografiska adress]

 [näringsidkarens faxnummer, om sådant finns].

[näringsidkarens e-postadress eller elektroniska adress].


- Jag/vi* informerar er härmed om att vi, när det gäller vårt avtal om

Försäljning av följande produkter: [beskrivning av produkten}*

Leverans av följande digitala innehåll: [beskrivning av det digitala innehållet]*

Tillhandahållande av följande tjänster: [beskrivning av tjänsten]*

 

Jag/vi* utnyttjar vår ångerrätt.

 - Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av varor].

- [Konsumentens/konsumenternas namn]

 - [Konsumentens/konsumenternas adress]

 - [Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast om denna blankett lämnas in på papper)

- [Datum]

 

*Raderar eller tillhandahåller kompletterande information, i förekommande fall.