Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Indeks:

Artikkel   1 – Definisjoner

Artikkel   2 – Næringsdrivendes identitet

Artikkel   3 – Anvendelse

Artikkel   4 – Tilbudet

Artikkel   5 – Kontrakten

Artikkel   6 – Angrerett

Artikkel   7 – Kundenes forpliktelser ved tilbaketrekking

Artikkel   8 – Kunder som utøver angreretten og kostnadene som er involvert

Artikkel   9 – Selgers forpliktelser ved tilbaketrekking

Artikkel 10 – Avvik fra angreretten

Artikkel  11 – Prisen

Artikkel 12 – Kontraktoppfyllelse og ekstra garanti

Artikkel 13 – Levering og implementering

Artikkel 14 – Transaksjoner med utvidet varighet: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel  15 – Betaling

Artikkel 16 – Klageprosedyre

Artikkel  17 – Tvister

Artikkel 18 – Ytterligere eller andre bestemmelser

Artikkel 1 - Definisjoner Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene:

1.     Tilleggsavtale: en avtale der en forbruker skaffer seg produkter, digitalt innhold og/eller tjenester via en fjernavtale, og en næringsdrivende eller en tredjepart leverer disse produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene i samsvar med en avtale mellom denne tredjeparten part og næringsdrivende;

2.     Angrefrist: perioden en forbruker kan benytte seg av angreretten innen;

3.     Forbruker: en fysisk person hvis handlinger ikke utføres for formål knyttet til en handel, et yrke eller en virksomhet;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitalt innhold: data som produseres og leveres i digital form;

6.     Transaksjon med forlenget varighet: en fjernkontrakt knyttet til en rekke produkter og/eller tjenester, der forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over en tidsperiode;

7.     Varige medium: alle midler - inkludert e-poster - som gjør det mulig for en forbruker eller næringsdrivende å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som letter fremtidig bruk eller konsultasjon i løpet av en periode som er i tråd med formålet med informasjon er ment, og som letter uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;

8.     Angrerett: muligheten for en forbruker til å frasi seg en fjernavtale innen angrefristen;

9.     Forhandler: en fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

10.  Avstandsavtale: en avtale inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker innenfor rammen av et system organisert for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der det helt eller delvis gjøres bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon. til og med det øyeblikket kontrakten inngås;

11.  Modellskjema for angrerett: Det europeiske modellskjemaet for angrerett som er inkludert i vedlegg I til disse vilkårene. Den næringsdrivende er ikke forpliktet til å gi vedlegg I dersom forbrukeren ikke har angrerett med hensyn til sin bestilling;

12.  Teknikk for fjernkommunikasjon: betyr som kan brukes til

Artikkel 2 - Den næringsdrivendes identitet (Selger)

The Polar Company B.V. Registrert adresse: Blasiusstraat 55-C 1091CL Amsterdam Nederland Kontoradresse, dersom denne avviker fra den registrerte adressen; Koningin Wilhelminastraat 2-4 1062 HK Amsterdam Telefonnummer og tid(er) hvor næringsdrivende kan kontaktes på telefon: mandag til fredag. Fra 9 til 17: +31 85 808 8243 E-postadresse: hallo@thepolarcompany.com Handelskammernummer (Org.nummer): 77389085 MVA-identifikasjonsnummer: NL860992548B01 Skulle virksomheten til næringsdrivende være underlagt et relevant lisensieringssystem: dataene til tilsynsmyndigheten. Skal den næringsdrivende utøve et lovregulert yrke: -     den profesjonelle foreningen eller organisasjonen han er tilknyttet; -     yrkestittelen, byen/byen i EU eller EØS der denne ble gitt; -     en referanse til de faglige reglene som gjelder i Nederland og instruksjoner om hvor og hvordan disse faglige reglene kan nås.

Artikkel 3 - Anvendelse 

1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud gitt av en næringsdrivende og for enhver fjernavtale som er inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker.

2.     Før inngåelsen av en fjernavtale, vil teksten i disse generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dersom dette ikke er rimelig mulig, vil den næringsdrivende, før fjernavtalen inngås, angi på hvilken måte de generelle vilkårene er tilgjengelige for innsyn hos den næringsdrivende og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren, så raskt som mulig. som mulig, etter forbrukerens forespørsel.

3.     Hvis fjernavtalen inngås elektronisk, vil forbrukeren, i motsetning til forrige avsnitt, og før fjernavtalen inngås, bli forsynt med teksten til disse generelle vilkårene elektronisk, på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem enkelt på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil næringsdrivende før inngåelse av fjernavtalen angi hvor de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres elektronisk, og at de på forespørsel vil bli sendt til forbrukeren gratis, enten elektronisk eller på annen måte. vei.

4.     I tilfeller der spesifikke produkt- eller tjenesterelaterte vilkår og betingelser gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd analogt, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende betingelsen som er mest fordelaktig for ham i tilfelle av inkompatible generelle vilkår og betingelser.

Artikkel 4 - Tilbudet

1.     Hvis et tilbud er underlagt en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette bli eksplisitt nevnt i tilbudet.

2.     Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en forsvarlig vurdering av tilbudet. Dersom den næringsdrivende benytter seg av illustrasjoner, vil disse være en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Den næringsdrivende er ikke bundet av åpenbare feil eller feil i tilbudet.

3.     Hvert tilbud inneholder informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet.

Artikkel 5 - Kontrakten

1.     Kontrakten inngås, med forbehold om det som er fastsatt i paragraf 4, i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og betingelsene som er fastsatt derved er oppfylt.

2.     Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Forbrukeren kan heve kontrakten så lenge denne aksepten ikke er bekreftet av den næringsdrivende.

3.     Hvis kontrakten inngås elektronisk, vil næringsdrivende iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data, og han vil sørge for et trygt nettmiljø. Dersom forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil den næringsdrivende iverksette passende sikkerhetstiltak.

4.     Den næringsdrivende kan – innenfor lovbestemte rammer – innhente informasjon om forbrukerens mulighet til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om fakta og forhold som har betydning for ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom denne undersøkelsen gir den næringsdrivende gyldig grunn til å avslå å inngå kontrakten, har han rett til, støttet av grunner, å avvise en bestilling eller søknad eller å binde gjennomføringen av den til spesielle vilkår.

5.     Den næringsdrivende sender til en forbruker, senest ved levering av et produkt, en tjeneste eller et digitalt innhold, følgende informasjon, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på et tilgjengelig, varig medium: en. kontoradressen til næringsdrivendes forretningssted der forbrukeren kan sende inn klager;

b. vilkårene for forbrukeren kan benytte seg av angreretten og metoden for å gjøre det, eller en klar erklæring om utelukkelse fra angreretten;

c. informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice;

d. prisen, inkludert alle avgifter på produktet, tjenesten eller digitalt innhold; kostnadene ved levering i den grad det er aktuelt, og betalingsmåten, leveringen eller implementeringen av fjernkontrakten;

e. kravene for å si opp kontrakten, hvis kontraktens varighet overstiger ett år eller hvis den er ubestemt; f. dersom forbrukeren har angrerett, modellskjema for angrerett. 6.     I tilfelle en kontrakt med forlenget varighet, gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt kun for den første leveransen.

Artikkel 6 - Angrerett Ved levering av produkter

1.     Ved kjøp av produkter har en forbruker rett til å oppløse en kontrakt uten å oppgi grunn, i løpet av en periode på minst 14 dager. Den næringsdrivende har lov til å spørre en forbruker om årsaken til denne oppløsningen, men forbrukeren er ikke forpliktet til å oppgi sin(e) årsak(er).

2.     Fristen fastsatt i para. 1 starter dagen etter at produktet ble mottatt av forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, som ikke er den transporterende parten, eller: en. hvis forbrukeren har bestilt flere produkter: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, mottok det siste produktet. Den næringsdrivende kan nekte én enkelt bestilling for flere produkter med ulike leveringsdatoer, forutsatt at han tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen.

b. dersom leveringen av et produkt involverer forskjellige leveranser eller deler: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, mottok den siste leveransen eller den siste delen;

c. med kontrakter for regelmessig levering av produkter i en gitt periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, mottok det siste produktet. Ved levering av tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et vesentlig medium:

3.     En forbruker har rett til å oppløse en kontrakt, uten å oppgi grunn, for levering av digitalt innhold som ikke leveres på et vesentlig medium i løpet av en periode på minst fjorten dager. Den næringsdrivende har lov til å spørre en forbruker om årsaken til denne oppløsningen, men forbrukeren er ikke forpliktet til å oppgi sin(e) årsak(er).

4.     Fristen fastsatt i para. 3 starter dagen etter at kontrakten ble inngått. Forlenget angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et materiell medium i tilfelle en forbruker ikke ble informert om angreretten:

5.     Hvis den næringsdrivende ikke ga forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten, eller hvis modellskjemaet ikke ble oppgitt, slutter angrefristen tolv måneder etter utløpet av den opprinnelig fastsatte angrefristen basert på de foregående paragrafene i denne artikkelen.

6.     Hvis den næringsdrivende ga forbrukeren informasjonen nevnt i forrige avsnitt innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, skal angrefristen utløpe 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok informasjonen.

Artikkel 7 - Forbrukernes forpliktelser i angrefristen

1.     I løpet av angrefristen skal forbrukeren behandle produktet og emballasjen med forsiktighet. Han skal bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere produktets art, egenskaper og effektivitet. Utgangspunktet her er at forbrukeren kun kan håndtere og inspisere varen på samme måte som han ville fått lov i en butikk.

2.     Forbrukeren er kun ansvarlig for produktets devaluering som er en følge av hans håndtering av produktet på annen måte enn det som er tillatt i para. 1.

3.     Forbrukeren er ikke ansvarlig for produktets devaluering dersom næringsdrivende ikke ga ham all lovpålagt informasjon om angreretten før avtalen ble inngått.

Artikkel 8 - Forbrukere som utøver angreretten og kostnadene forbundet med dette

1.     En forbruker som ønsker å benytte sin angrerett skal melde dette til næringsdrivende, innen angrefristen, ved hjelp av modellskjemaet for angrerett eller på annen utvetydig måte.

2.     Så raskt som mulig, men ikke senere enn 14 dager etter rapporteringsdagen som nevnt i para. 1, skal forbrukeren returnere produktet, eller overlevere det til (en representant for) den næringsdrivende. Dette er ikke nødvendig dersom den næringsdrivende har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren vil uansett ha overholdt fristen for retur av varer dersom han sender varen tilbake før angrefristen er utløpt.

3.     Forbrukeren returnerer produktet med alt relevant tilbehør, hvis det er rimelig mulig i original tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av næringsdrivende.

4.     Risikoen og bevisbyrden for å utøve angreretten korrekt og i tide hviler på forbrukeren.

5.     Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Dersom den næringsdrivende ikke har erklært at forbrukeren skal bære disse kostnadene eller om den næringsdrivende viser vilje til å dekke disse kostnadene selv, er forbrukeren ikke ansvarlig for å bære kostnadene ved å returnere varer.

6.     Hvis forbrukeren benytter sin angrerett, etter først å uttrykkelig ha bedt om at tjenesten som tilbys eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg, skal gjennomføres i et begrenset volum eller en gitt mengde i angreperioden, Forbrukeren skal skylde den næringsdrivende en sum penger som tilsvarer den andelen av kontrakten som den næringsdrivende har oppfylt ved angrerett, sammenlignet med å oppfylle kontrakten i sin helhet.

7.     Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for implementering av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg – i et begrenset volum eller mengde – eller for levering av bysentralvarme, hvis: en. den næringsdrivende har ikke gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten, kostnadene ved angrerett eller modellskjemaet for angrerett, eller: b. forbrukeren spurte ikke eksplisitt om påbegynt implementering av tjenesten eller levering av gass, vann, elektrisitet eller bysentralvarme i angreperioden.

8.     Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for hele eller deler av leveringen av digitalt innhold som ikke leveres på et vesentlig medium, hvis: a. før levering, samtykket han ikke eksplisitt til å begynne oppfyllelsen av kontrakten før slutten av angrefristen; b. han erkjente ikke å ha mistet angreretten etter å ha gitt sin tillatelse; eller c. den næringsdrivende unnlot å bekrefte denne uttalelsen fra forbrukeren.

9.     Hvis en forbruker benytter seg av angreretten, er alle tilleggsavtaler juridisk oppløst.

Artikkel 9 - Næringsdrivendes forpliktelser i tilfelle tilbaketrekking

1.     Hvis næringsdrivende gjør det mulig for en forbruker å erklære angrerett via elektroniske midler, sender han umiddelbart etter å ha mottatt en slik erklæring en bekreftelse på mottak.

2.     Forhandleren refunderer forbrukeren umiddelbart med alle betalinger, inkludert eventuelle leveringskostnader forhandleren belastet for det returnerte produktet, dog senest innen 14 dager etter dagen da forbrukeren rapporterte angreretten. Bortsett fra tilfeller hvor den næringsdrivende har tilbudt å hente varen selv, kan han utsette tilbakebetalingen til han har mottatt produktet eller til forbrukeren beviser at han har returnert varen, avhengig av hva som skjer tidligere.

3.     For enhver refusjon vil næringsdrivende bruke samme betalingsmåte som opprinnelig ble brukt av forbrukeren, med mindre forbrukeren godtar en annen metode. Refusjon er gratis for forbrukeren.

4.     Hvis forbrukeren valgte en kostbar leveringsmåte fremfor den billigste standardleveringen, trenger ikke næringsdrivende å refundere tilleggskostnadene for den dyrere metoden.

Artikkel 10 - Utelukker angreretten

Den næringsdrivende kan utelukke angreretten for følgende produkter og tjenester, men kun dersom den næringsdrivende har oppgitt dette tydelig ved tilbudet, eller i det minste i god tid før avtaleinngåelsen:

1.     Produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger på finansmarkedet som næringsdrivende ikke har innflytelse over, og som kan inntreffe innenfor angrerettsperioden;

2.     Kontrakter inngått under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon er definert som en salgsmetode der en næringsdrivende tilbyr produkter, digitalt innhold og/eller tjenester på en auksjon, under instrukser fra en auksjonarius, og hvorved den vellykkede kjøperen er forpliktet til å kjøpe produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene. ;

3.     Tjenestekontrakter, etter fullføring av tjenesten, men bare hvis: en. implementering startet med eksplisitt forhåndsavtale fra forbrukeren; og b. forbrukeren erklærte å ha mistet sin rett eller angrerett så snart den næringsdrivende hadde fullført kontrakten i sin helhet;

4.     Pakkereiser, pakkereiser og pakkereiser som referert til i artikkel 7:500 BW og kontrakter om passasjertransport;

5.     Tjenestekontrakter som gir tilgang til overnatting, hvis kontrakten allerede angir en bestemt dato eller periode for implementering og annet enn for formålet med overnatting, transport av varer, bilutleietjenester og catering;

6.     Kontrakter knyttet til fritidsaktiviteter, hvis kontrakten allerede angir en bestemt dato eller periode for implementering;

7.     Produkter produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner, som ikke var prefabrikkerte og ble laget basert på en forbrukers spesifikke valg eller avgjørelse, eller som klart er ment for en bestemt person;

8.     Produkter utsatt for raskt forfall eller med begrenset holdbarhet;

9.     Forseglede produkter som av grunner knyttet til beskyttelse av helse eller hygiene er uegnet til å returneres og hvis forsegling ble brutt etter levering;

10.  Produkter som på grunn av sin natur har blitt uopprettelig blandet med andre produkter;

11.  Alkoholholdige drikker hvis pris ble avtalt ved inngåelse av kontrakten, men leveringen av disse kan bare finne sted etter 30 dager, og den faktiske verdien avhenger av markedssvingninger som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse over;

12.  Forseglede lyd-/videoopptak og dataapparater hvis forsegling ble brutt etter levering;

13. Aviser eller magasiner, med unntak av abonnementer;

14.  Levering av digitalt innhold annet enn på et vesentlig medium, men bare hvis:

a. leveringen startet med forbrukerens eksplisitte forhåndsavtale, og

b. forbrukeren erklærte at dette innebar at han hadde mistet angreretten.

Artikkel 11 - Prisen

1.     I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer i MVA-tariffer.

2.     I motsetning til forrige avsnitt, kan næringsdrivende tilby produkter eller tjenester til variable priser, i tilfeller hvor disse prisene er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som næringsdrivende ikke har innflytelse over. Tilbudet skal vise til denne lenken med svingninger og at eventuelle priser som er nevnt er veiledende priser.

3.     Prisøkninger innen 3 måneder etter at kontrakten ble inngått er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.

4.     Prisøkninger mer enn 3 måneder etter at kontrakten ble inngått er kun tillatt dersom næringsdrivende har fastsatt så mye og: en. de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller b. forbrukeren har rett til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.

5.     Prisene oppgitt i tilbud om produkter eller tjenester inkluderer mva.

Artikkel 12 - Kontraktoppfyllelse og ekstra garanti

1.     Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller kontrakten, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukbarhet og lovbestemmelsene og/eller offentlige forskrifter som eksisterte på datoen da kontrakten ble inngått. Dersom det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet for annen betegnelse enn vanlig.

2.     En ekstra garantiordning som tilbys av den næringsdrivende, produsenten eller importøren kan aldri påvirke de lovfestede rettighetene og kravene som en forbruker kan gjøre gjeldende overfor den næringsdrivende på grunnlag av kontrakten dersom den næringsdrivende unnlot å oppfylle sin del av kontrakten.

3.     En ekstra garanti er definert som enhver forpliktelse fra en næringsdrivende, hans leverandør, importør eller produsent som gir en forbruker rettigheter eller krav, utover det som er gitt i loven, i tilfelle han ikke oppfyller sin del av kontrakten.

Artikkel 13 - Levering og gjennomføring

1.     Den næringsdrivende vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og implementering av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.

2.     Leveringsstedet anses å være adressen som forbrukeren oppgir til selskapet.

3.     Med hensyn til det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet implementere aksepterte bestillinger med effektiv ekspedisjon, dog senest innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Dersom leveringen blir forsinket, eller hvis leveransen ikke kan gjennomføres, eller kun delvis, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I dette tilfellet har forbrukeren rett til å oppløse kontrakten vederlagsfritt og rett til mulig erstatning.

4.     Etter oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, refunderer næringsdrivende forbrukeren umiddelbart beløpet han hadde betalt.

5.     Risikoen for skade og/eller tap av produkter hviler på næringsdrivende frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og kunngjort til næringsdrivende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 - Transaksjoner med forlenget varighet: varighet, oppsigelse og forlengelse Avslutning

1.     Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en tidsubestemt kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned .

2.     Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en tidsbestemt avtale som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester ved utløpet av avtaleperioden, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en periode oppsigelse som ikke overstiger en måned.

3.     Med hensyn til kontrakter som beskrevet i de to første avsnittene, kan forbrukeren: -     avslutte dem til enhver tid og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode; -     avslutte dem på samme måte som de ble avsluttet på; -     si opp dem alltid med samme oppsigelsesfrist som den som er fastsatt for den næringsdrivende.

Forlengelse

4.     En tidsbestemt kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for en bestemt tidsperiode.

5.     I avvik fra det som er angitt i forrige ledd, kan en tidsbestemt avtale som er inngått om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller magasiner automatisk forlenges for en åremålsperiode som ikke overstiger tre måneder, dersom forbrukeren står fritt til å si opp denne forlengede avtalen mot slutten av forlengelsen, med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.

6.     En tidsbestemt avtale som er inngått om regelmessig levering av produkter eller tjenester kan bare forlenges automatisk på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid har rett til å si opp, med en oppsigelsesfrist som ikke overstige en måned og, i tilfelle av en kontrakt om å levere daglige eller ukentlige aviser eller magasiner regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, en periode som ikke overstiger tre måneder.

7.     En tidsbestemt kontrakt for regelmessig levering, som introduksjon, av daglige eller ukentlige aviser og magasiner (prøveabonnement eller introduksjonsabonnement) forlenges ikke automatisk og vil automatisk avsluttes ved slutten av prøveperioden eller introduksjonsperioden.

Varighet

8.     Hvis avtaleperioden overstiger ett år, har forbrukeren etter ett år til enhver tid rett til å si opp, med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet tilsier at for tidlig oppsigelse av kontrakten kontrakten ville være uakseptabel.

Artikkel 15 - Betaling

1.     Så langt ingen annen dato er angitt i kontrakten eller tilleggsbetingelsene, skal beløp som skal betales av forbrukeren betales innen 14 dager etter angrefristens begynnelse, eller i mangel av angrefrist innen 14 dager etter inngåelsen av kontrakten. Når det gjelder en avtale om å yte en tjeneste, starter denne 14-dagers perioden dagen etter at forbrukeren mottok bekreftelse på kontrakten.

2.     Når du selger produkter til forbrukere, kan de generelle vilkårene og betingelsene aldri fastsette en forskuddsbetaling som overstiger 50 %. Der det er fastsatt forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke påberope seg noen rettigheter overhodet i forhold til gjennomføringen av den eller de aktuelle bestillingen eller tjenestene før den fastsatte forskuddsbetalingen er utført.

3.     Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere til næringsdrivende eventuelle unøyaktigheter i betalingsdata som er oppgitt eller oppgitt.

4.     Hvis en forbruker ikke oppfyller betalingsforpliktelsen(e) i god tid, etter at den næringsdrivende har informert forbrukeren om forsinket betaling, har forbrukeren 14 dager på seg til å oppfylle betalingsplikten; dersom betaling ikke foretas innen denne 14-dagers perioden, skal det betales lovpålagte renter over det skyldige beløpet, og den næringsdrivende har rett til å belaste rimelige utenrettslige innkrevingskostnader han har pådratt seg. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % av ubetalte beløp opp til €2 500; 10 % over de neste €2500; og 5 % over de neste €5000, med et minimum på €40. Den næringsdrivende kan gjøre avvik fra disse summene og prosentene som er gunstige for forbrukeren.

Artikkel 16 - Klagebehandling

1.     Næringsdrivende sørger for en klageprosedyre som har blitt gitt tilstrekkelig publisitet, og vil behandle en klage i samsvar med denne klageprosedyren.

2.     En forbruker som har oppdaget mangler ved gjennomføringen av en kontrakt, må sende inn eventuelle klager til den næringsdrivende uten opphold, i sin helhet og med klare beskrivelser.

3.     Et svar på klager sendt til forhandleren vil bli gitt innen en periode på 14 dager, regnet fra datoen for mottak. Hvis det forventes at en klage vil kreve lengre behandlingstid, vil den næringsdrivende svare innen 14 dager, bekrefte mottak og angi når forbrukeren kan forvente et mer utfyllende svar.

4.     Forbrukeren bør gi den næringsdrivende en frist på minst 4 uker til å løse klagen i felles konsultasjon. Etter denne tidsperioden blir klagen en tvist som er underlagt tvisteløsningsordningen.

Artikkel 17 - Tvister

1.     Kontrakter som er inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker og som er underlagt disse generelle vilkårene og betingelsene, er kun underlagt nederlandsk lov.

Artikkel 18 - Ytterligere eller andre bestemmelser

Ytterligere bestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene, kan ikke være til skade for forbrukeren og bør registreres skriftlig, eller på en slik måte at forbrukerne kan lagre dem på en lett tilgjengelig måte på et varig medium.

Vedlegg I: Modellskjema for angrerett Modellskjema for angrerett (dette skjemaet skal kun fylles ut og returneres hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten) -          

Til:      

[handlerens navn]

[handlerens geografiske adresse]

[handlerens faksnummer, hvis tilgjengelig]

[handlers e-postadresse eller elektronisk adresse]

-           Jeg/vi* informerer deg herved om at i forhold til vår kontrakt vedr Salg av følgende produkter: [beskrivelse av produktet}*

Levering av følgende digitale innhold: [beskrivelse av det digitale innholdet]*

Levering av følgende tjeneste: [beskrivelse av tjenesten]* Jeg/vi*

benytter vår angrerett.

-           Bestilt den*/mottatt den* [dato for bestilling av tjenester eller mottak av varer]

-           [Forbrukerens(e) navn]

-           [Forbrukerens(e) adresse]

-           [Forbrukerens(e)' signatur] (bare hvis dette skjemaet sendes inn på papir)

- [Dato]

*Slett eller oppgi tilleggsinformasjon, avhengig av hva som er aktuelt.